09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

09:00 – 17:00

Luni pana Vineri

Strada Ilarie Chendi

 ”Asistenţă şi consiliere juridică specializată pentru SA și BPI din România”

FAMI 20.02.02.01

 

Proiectul ”Asistenţă şi consiliere juridică specializată pentru SA și BPI din România” FAMI 20.02.02.01 este implementat de: Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR AIDRom, în parteneriat cu: AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România,
Proiect finanţat de: Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.
Proiectul este implementat pe o perioadă de 27 luni: 26 septembrie 2020 – 31 decembrie 2022,
  • Etapa I de Implementare se va desfășura în perioada: 26 Septembrie 2020 – 25 septembrie 2021.
Locuri de desfăşurare
România: Bucureşti, Giurgiu, Galaţi, Timişoara, Şomcuta Mare, Rădăuţi şi alte localităţi, la nevoie.
Obiectiv general
Asigurarea accesului la consiliere şi asistenţă juridică pentru:
  • solicitanţii de azil pe durata întregii proceduri de azil, a procedurii Dublin, procedurii primei țări de azil, a țării terțe europene sigure și a țării terțe sigure,
  • beneficiarii de protecţie internaţională care au solicitat reunificarea familiei, pe durata procedurii de reunificare și
  • beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, pe durata procedurii de reanalizare
conform Legii nr. 122/2006 privind azilul în România, cu modificările şi completările ulterioare (menționată în continuare ca “Legea 122/2006”).
Obiective specifice
Proiectul va răspunde nevoii de asistenţă specializată prin acordarea de consiliere şi asistenţă juridică individualizată si adaptată, care va răspunde inclusiv nevoilor persoanelor vulnerabile, după caz.
În acest scop vor fi urmărite următoarele obiective specifice:
  • toți solicitanții de azil înregistrați în proiect vor beneficia de:
– consiliere şi asistenţă juridică în faza administrativă a procedurii;
– consiliere şi asistenţă juridică specializată pentru pregătirea şi depunerea plângerii şi, după caz, a recursului;
– consiliere şi asistenţă juridică în procedura judiciară (în prima și a doua fază, după caz);
– consiliere şi asistenţă juridică în scopul accesării ajutorului public judiciar în oricare din formele eligibile;
– consiliere şi asistenţă juridică în cazul procedurilor vizând măsurile restrictive dispuse împotriva lor;
– consiliere juridică cu privire la modalităţile practice de contestare a deciziei prin care a fost dispusă limitarea sau retragerea condiţiilor materiale de primire, asistenţă juridică în procedura de contestare;
  • toți beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată, care solicită acest lucru, vor primi consiliere și asistență juridică de specialitate pe durata procedurii de reanalizare, atât în faza administrativă cât și în cea judecătorească, inclusiv în scopul accesării ajutorului public judiciar, în oricare din formele eligibile;
  • toți beneficiarii de protecţie internaţională care au formulat cereri de reunificare a familiei vor beneficia – la cerere, de consiliere/asistență privind explicarea procedurii, documentația necesară, redactarea cererii, asistență la interviu, asistență juridică, inclusiv în scopul accesării ajutorului public judiciar, în oricare din formele eligibile.
  • toate persoanele recrutate pentru a acorda consiliere şi, după caz, asistenţă juridică  (avocaţi/consilieri juridici), interpreţii precum şi reprezentanţii legali implicaţi în procedura de azil vor beneficia de pregătire specifică prin distribuirea de informaţii şi materiale relevante din domeniul azilului.
  • dezbaterea problemelor de ordin legislativ, jurisprudenţial şi de practică identificate în cadrul unei întâlniri de lucru (consultare şi pregătire) la care vor participa experți ai IGI-DAI (ofiţeri de decizie şi/sau consilieri juridici), consilieri juridici ai CNRR și AIDRom, magistrați, alte persoane care desfăşoară activităţi relevante în domeniul azilului.
Grupuri ţintă
Grupul țintă al proiectului este format din solicitanții de azil și beneficiarii unei forme de protecţie internațională în România.
Principalul beneficiar al Proiectului „Asistenţă şi consiliere juridică specializată pentru SA și BPI din România”  îl reprezintă „cetăţeanul străin sau apatridul care şi-a manifestat voinţa de a obţine protecţie internaţională în România, atât timp cât procedura de azil cu privire la cererea sa nu s-a finalizat;”[1] și respectiv “cetăţeanul străin sau apatridul căruia i s-a recunoscut statutul de refugiat sau i s-a acordat protecţia subsidiară”[2], în condiţiile Legii 122/2006.
Se vor avea în vedere inclusiv persoanele aflate în procedura Dublin, în procedura primei țări de azil, a țării terțe europene sigure și a țării terțe sigure, sau care au primit o decizie de respingere a cererii de azil pentru care Legea 122/2006 prevede remedii juridice.
Cel puțin 1900 de solicitanţi de azil vor beneficia de consiliere şi asistenţă juridică specializată, precum şi de informaţii relevante privind exercitarea efectivă a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute de Legea 122/2006. Pe lângă solicitanții de azil, la cererea acestora, vor primi consiliere şi asistenţă juridică specializată și beneficiarii de protecţie internaţională a căror situaţie este reanalizată sau care au solicitat reunificarea familiei potrivit Legii nr. 122/2006, prin care se va urmări respectarea minimelor garanții pe durata acestor proceduri.
Beneficiarii de protecţie internaţională care au solicitat reunificarea familiei și întâmpină dificultăți, vor fi consiliați si asistați având în vedere respectarea principiului unităţii familiei, în conformitate cu prevederile Legii 122/2006.
O atenţie deosebită va fi acordată persoanelor aparţinând categoriilor vulnerabile, aşa cum sunt enumerate în Directiva 2013/33/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013 de stabilire a standardelor pentru primirea solicitanților de protecție internațională, prin acordarea de asistență individualizată, corespunzătoare cerințelor acestora.
Proiectul va viza, de asemenea, personalul cu un rol foarte important în parcurgerea procedurii de azil (ofiţeri de decizie, consilieri juridici, interpreţi, avocaţi, judecători, reprezentanţi legali) și căruia i-au fost dedicate prin proiect o serie de activități, în scopul pregătirii specifice în domeniul azilului.
Procedura de azil 2020
PROCEDURA DUBLIN A5 2020
[1] Legea nr. 122/2006, art. 2, litera b – Definirea termenilor – solicitant sau solicitant de azil;
[2] Legea nr. 122/2006, art. 2, litera a^2 – Definirea termenilor – beneficiar al protecţiei internaţionale;
Top