Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
Contract nr. ref: FAMI/19.01.02
Beneficiar: Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom
Partener: Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR                     

Proiectul

Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – A.S.I.ST. RO.”

COMUNICAT DE PRESĂ

                          Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, anunță oficial finalizarea proiectului: Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – ASIST RO.”.

 

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

            Proiectul: „Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – A.S.I.ST. RO.”, și-a propus să acorde servicii specifice pentru solicitanții de azil din România, prin: furnizarea de informații și consiliere cu privire la drepturile si obligațiile legale în ceea ce privește: piața muncii, sistemul educațional, sistemul asigurărilor sociale, etc., consiliere socială și juridică care să îi ajute în soluționarea problemelor cu care se confruntă, accesarea serviciilor publice disponibile, facilitarea integrării sociale prin intermediul activităților socio – culturale, educaționale și recreative și prin furnizarea de cursuri de limba română, cât și asistență materială.

            De asemenea, au fost puse la dispoziția solicitanților de azil 2 spații de cazare pentru persoane vulnerabile, în cele 2 centre de cazare AIDRom (București și Timișoara), ca alternativă la cazarea în spațiile oferite de Centrele de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din țară.

            Solicitanții de azil au participat la activități de acomodare în societatea românească, activități educaționale și recreaționale, cursuri de învățare a limbii române și au beneficiat de accesarea sistemului educațional.

            Prin acordarea de asistență specifică solicitanților de azil, ne-am propus integrarea beneficiarilor în societatea gazdă. 

Plecând de la experienţa vastă a celor două organizații partenere, proiectul și-a propus să abordeze următoarele arii principale de acţiune:

 1. Să ofere consiliere şi asistență socială și juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil).
 2. A oferit asistență, consiliere şi facilităţi complementare solicitanților de azil. Aceștia au fost informați asupra ansamblului de drepturi socio-economice și obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au; asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al solicitanților de azil, cursuri de limba română pentru minori și adulți precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării solicitanților de azil la caracteristicile societăţii româneşti. Numărul de beneficiari consiliați și informați vor fi de minim 600 de solicitanți de azil.
 3. De asemenea, au funcționat Centrele de Cazare și Consiliere de la București și Timișoara, unde au beneficiat de cazare și servicii de asistență, informare si consigliere, categoriile de solicitanți de azil aparținând grupurilor vulnerabile în special: femei, familii monoparentale, familii cu copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele traficului de persoane, persoane supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală, și alte persoane aflate în situatii speciale, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiunile aferente.
 4. Să acorde asistență materială efectivă solicitanților de azil în vederea îmbunătățirii condițiilor de recepție și a nivelului de trai al acestora.
 5. În mod specific, se va pune un accent deosebit pe asistența şi facilităţile acordate solicitanților de azil, care aparţin categoriilor vulnerabile.
 6. Să acorde servicii educaționale, evenimente de acomodare culturală şi activităţi recreaţionale, precum și cursuri de limba română pentru minori și adulți.

Locuri de desfăşurare

 • Mun. București și jud. Ilfov
 • Timișoara
 • Radauți
 • Galați
 • Giurgiu
 • Șomcuta Mare
 • alte localități din țara unde există solicitanți de azil care vor necesita asistență

Proiectul este implementat de: AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 12 luni: 13 august 2019 – 12 august 2020. Bugetul total al proiectului este de: 1.696.217,50 lei.

            În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, s-a ținut cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, iar activitățile s-au desfășurat în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

            Componența grupului țintă este formată în principal: marea majoritate familii (aproximativ 35%) și bărbați singuri (aproximativ 45%), femei singure cu copii (aproximativ 15%), minori neînsoțiți (aproximativ 5%).

          Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi reprezentanţii organizaţiilor implicate în proiect:

           AIDRom – Elena Timofticiuc, Manager Proiect AIDRom, tel: 021.212.48.68, mobil: 0722 804 911, E-mail:   et@aidrom.ro

          CNRR – Consiliul Național Român pentru Refugiați, Dl. Niculae Cârcu, Coordonator Proiect, E-mail: carcu@cnrr.ro

Elena Timofticiuc,
Manager Proiect  – AIDRom 

National Program – Fund for Asylum, Migration and Integration

Contract no. ref: FAMI / 19.01.02

Beneficiary: The Ecumenical Association of Churches in Romania – AIDRom

Partner: Romanian National Council for Refugees – CNRR

The project: “Assistance and integrated services for asylum seekers in Romania – A.S.I.ST. RO. “

PRESS RELEASE

The Ecumenical Association of Churches in Romania – AIDRom, in partnership with the Romanian National Council for Refugees – CNRR, officially announces the start of the project: “Assistance and integrated services for asylum seekers in Romania – ASIST RO.”.

The general objective of the project:

The overall objective of the project is to improve the situation of the asylum seekers in Romania by promoting a system of social and complementary material assistance and specialized services in order to increase their standard of living in our country.

The project: “Assistance and integrated services for asylum seekers in Romania – A.S.I.ST. RO. ”, Aims to provide specific services for asylum seekers in Romania, by: providing information and advice on legal rights and obligations regarding: labor market, education system, social insurance system, etc., counseling social and legal to help them solve the problems they face, accessing the available public services, facilitating social integration through socio-cultural, educational and recreational activities and by providing Romanian language courses, as well as material assistance.

Also, asylum seekers will be provided with 2 accommodation spaces for vulnerable persons, in the 2 AIDRom centers (Bucharest and Timisoara), as an alternative to accommodation in the spaces offered by the Accommodation Centers and Procedures for Asylum Applicants in the country.

Asylum seekers will participate in accommodation activities in the Romanian society, educational and recreational activities, Romanian language learning courses and will benefit from accessing the educational system.

By providing specific assistance to asylum seekers, we aim to integrate beneficiaries into the host society.

Building on the vast experience of the two partner organizations, the project aims to address the following main areas of action:

To provide social and legal counseling and assistance (other than asylum procedures). In this regard, the project aims to achieve its objectives by offering assistance, counseling and complementary facilities to asylum seekers. They will be informed about the set of socio-economic rights and legal obligations (other than those regarding the asylum procedure) that they have; effective material assistance to improve the living standards of asylum seekers, Romanian language courses for minors and adults as well as a series of cultural and recreational activities, developing professional skills, in order to accommodate asylum seekers to the characteristics of the Romanian society. The number of beneficiaries advised and informed will be a minimum of 600 asylum seekers

Also, the Accomodation and Counseling Centers in Bucharest and Timișoara will continue to operate, where the categories of asylum seekers belonging to especially vulnerable groups: women, single-parent families, families with children will benefit from accommodation and assistance, information and counseling services. , persons with disabilities, elderly persons, victims of human trafficking, persons subjected to torture, rape or other serious forms of physical, psychological or sexual violence, and other persons in special situations, to supplement the number of accommodation places in the related regions. Provide effective material assistance to asylum seekers in order to improve the reception conditions and their standard of living.

Specifically, particular emphasis will be placed on the assistance and facilities provided to asylum seekers belonging to vulnerable categories.

To provide educational services, cultural accommodation and recreational activities, as well as Romanian language courses for minors and adults

Venues Bucharest and Ilfov County Timisoara Rada Galati Giurgiu Great commute other localities in the country where there are asylum seekers who will need assistance The project is implemented by AIDRom – the Ecumenical Association of Churches in Romania, in partnership with the Romanian National Council for Refugees – CNRR, a project funded by the European Union and the General Inspectorate for Immigration, through the National Program – the Fund for Asylum, Migration and Integration.

The project is implemented for a period of 12 months: August 13, 2019 – August 12, 2020. The total budget of the project is: 1,696,217.50 lei.

In granting the facilities within the project for asylum seekers in Romania, the recommendations received from the integration officers from the Accommodation Centers and Procedures for Asylum Applicants will be taken into account, and the activities will be carried out in close collaboration with General Inspectorate for Immigration.

The composition of the target group consists mainly of: most families (about 35%) and single men (about 45%), single women with children (about 15%), unaccompanied minors (about 5%).

For more information please contact the representatives of the organizations involved in the project:

AIDRom – Elena Timofticiuc, AIDRom Project Manager, tel: 021.212.48.68, mobile: 0722 804 911, E-mail: et@aidrom.ro

CNRR – Romanian National Council for Refugees, Mr. Niculae Cârcu, Project Coordinator, E-mail: carcu@cnrr.ro

Elena Timofticiuc,
Project Manager – AIDRom

Galati

Cursuri de limba romana

Fotografii din cadrul activitatilor de limba romana, adaptata nevoilor solicitantilor de azil pentru a-si exprima nevoile cotidiene in noua tara gazda. Lectiile de limba romana sunt organizate in functie de varsta si capacitatile cognitive ale participantilor. In cadrul cursurilor, solicitantii de azil sunt incurajati sa exerseze notiunile in mod interactiv, prin jocuri de rol si repetare continua.

In data de 29.11.2019 a avut loc o activitate de acomodare culturala, desfasurata in parteneriat cu Liceul Teoretic Dunarea din Galati; evenimentul a fost dedicat Zilei Nationale a Romaniei- 1 Decembrie. Activitatea face parte din proiectul « Unitate in diversitate » si a constat in prezentarea mai multor tari printre care amintim Romania, Camerun, Coasta de Fildes, Albania, Iran, China; ulterior, participantii au luat parte la hora traditionala romaneasca, prilej pentru solicitantii de azil sa cunoasca traditiile poporului roman.

 

–        In data de 22.10.2019 a fost organizata o activitate de acomodare culturala impreuna cu echipa locala AIDRom si 18 solicitanti de azil originari din Somalia, Ghana, Iran, Irak, Coasta de Fildes, Mali si Camerun. Activitatea a constat in vizitarea Mausoleului de la Marasesti, plimbare prin statiunea Slanic Moldova, vizitarea izvoarelor si a bisericii din zona, urmate de servirea mesei la un local cu specific traditional romanesc. Deplasarea s-a realizat cu un microbuz; costurile pentru aceasta activitate au fost sustinute de linia bugetara prevazuta in proiect pentru desfasurarea de activitati de acomodare culturala.

 

Activități Timișoara

Activități recreaționale/informare/curățenie
Luam pranzul impreuna, dupa o vizita la muzeu

Informare cu privire la virulul Covid-19  în cadrul CRCPSA Timișoara

Informare privind măsurile impuse de către Guvernul României pentru protejarea infectării cu COVID-19

Activitate de Craciun

Donatii pentru solicitantii de azil – Timisoara

Info-point – masuri Covid-19 CRCPSA Timișoara

Info – point măsuri de prevenire pentru noul Coronavirus  la Centrul de Cazare pentru solicitanții de Azil AIDrom Timișoara

Dezinfectarea mainilor si a suprafețelor
Personalul AIDrom Timișoara a instruit beneficarii în dezinfectarea corectă a mainilor și a suprafețelor conform masurilor impuse de guvernul României.

Terapia emoțiilor
Informare cu privire la cum să îți exprimi sentimentele pe timpul perioadei de pandemie cu virusul COVID-19

Activitate recreațională

Impartire donatii + informare reguli si obligatii

Pachete transfer

Achizitionare pachete pentru transfer

Achizitionare pachete de instalare

Donatii Luna Martie 2020

Donatii din partea IMAM-ului

Septembrie 2019
Prima zi de scoala – insotirea copiilor la o gradinita de stat din sectorul 2 – București. Pentru acesti copii este primul contact cu o formă de învățământ!

Putin ajutor din partea tinerilor solicitanti de azil pentru amenajarea sălii de limba română

Octombrie 2019
Sesiune acomodare culturală – Informații generale despre România și București

Pentru un grup mixt de solicitanți de azil  din Iran și Irak  a fost o zi benefică pentru a se informa cu privire la caracteristicele poporului nostru, s-au pus întrebări legate de viața de zi cu zi și despre conviețuirea in centrele de cazare destinate solicitanților de azil și refugiaților.

Activități recreative și de învățare cu tematica de toamnă- lucrul în echipă și jocul de introspecție și analiză

La sediul AIDRom s-au desfășurat activități cu minorii solicitanți de azil din irak care au avut ca scop familiarizarea cu noțiuni ale schimbării anotimpurilor, cuvinte în limba română noi. Prezentarea informațiilor se face în limba engleză și română. Sesiunile au fost ținute împreună cu lectorul de limba română.

Experimenteee- slime rulzzz!

28.10. 2019- Vizită Muzeul Pompierilor
 Pedagogul social împreună cu 5 copiii solicitanți de azil din Irak, au vizitat Muzeul Pompierilor din București- Foișorul de Foc. Aceasta a fost o activitate de acomodare culturală cu scop recreațional pentru a le arăta copiilor alte tipuri de activități de petrecere a timpului liber în afara casei. Acolo au văzut diferite echipamente și instalați de stingere a incendiilor încă din cele mai vechi timpuri. Ei au fost impresionați de un costum ignifug pe care pompierii îl folosesc pentru a intra în incendii, pentru operațiunile de salvare.

30.10.2019- Activitate de Halloween
Cu ocazia zilei de Halloween, pedagogul social Alexandra Marcu a organizat împreună cu lectorul de limba română, Laura Poenaru o minipetrecere pentru copiii care locuiesc în centrul de Cazare AIDRom București.Au fost achizitionate diferite măști și accesorii cu această tematică, au fost pictați pe față în diferite persoanje, au mâncat dulciuri, au dansat și au realizat obiecte de Halloween.

Noiembrie 2019
1.11.2019 – Vizita Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa
Copii solicitanți de azil din Irak au vizitat Muzeul Istorie Naturală din Bucuresti, unde au putut observa animalele  din diferite zone geografice ale planetei și au experimentat personal cum pot afla informatii folosind și mijloacele digitale moderne, de care beneficiază muzeul.

Curațenia in CRCPSA București
O zi pe săptămână, încă din luna august 2019, echipa AIDRom alcătuită din asistent social, pedagog social și coordonatorul centrului de cazare Aidrom, organizează și coordonează împreună cu reprezentanții IGI din fiecare centru CRCPSA din țară – responsabili Logistică, Pază si Control Acces precum și personalul TESA, activitatea de curățenie generală.
Solicitanții de azil sunt informați despre participarea la activitatea de curățenie, instruiți despre cum să folosească produsele de curățenie, sunt mobilizați pentru a lucra in echipă, sunt monitorizați în respectarea regulilor de curățenie zilnică pentru a putea menține curate spațiile comune cât și camerele lor.

14.11.2019-20.01.2020
La sediul AIDRom am primit și lucrat cu un grup de studente din anul II  de la Facultatea de Sociologie și Asistență Socială pentru perioada de practică. Voluntarele au participat săptămânal la activitățile propuse de echipa de asistenții sociali și pedagog social. Printre activități s-au numărat informarea asupra drepturilor, serviciilor  sociale de suport, prestațiile sociale privind situația solicitanților de azil și a refugiaților din România, implicarea directă în lucrul cu copii solicitanți de azil, în sprinjin pentru realizarea temelor sau a altor tipuri de activități educaționale și recreative, situația juridică și consilierea juridică pentru a fi corect informați și sprijiniți legal privind statutul lor in România.

19.11.2019- Sesiune de acomodare culturală privind condițiile de viață în România pentru cetățenii străini solicitanți de azil
La acestă sesiune au participart un număr de 5 solicitanți de azil din Somalia, iar pașii parcurși au fost cei de cunoaștere, impresii la prima vedere despre a-și spune părerea lor despre mediul în care se găsesc acum, ce au observat ca și părți bune în București sau la oamenii, orașele pe care le-au cunoscut până în acest moment. Au fost discuții libere, de cunoaștere, și clarificări în legătură cu obiceiuri comportamentale ale românilor dar și despre ce se aștepată de la străini în general și cum se pot descurca în București la acest moment.

26.11.2019 – Sesiune de informare privind reguli de conviețuire in CRCPSA
Săptămânal solicitanții de azil  sunt instruiți și informați de către asistenții sociali privind regulile de conviețuire în centrele de cazare pe diferite teme: menținerea regulilor de igienă personală sau în spații comune, protejarea împotriva îmbolnăvirilor, contactarea rețelelor de suport medical, reacții în situații de urgență – incendii, accidente, cutremure, respect, punctualitate etc.

28.11.2019- Vizionare spectacol  Circul Metropolitan București
Doi dintre copiii irakieni, solicitanți de azil, înscriși la grădinița de stat românească, au participat împreună cu mama acestora, pedagogul social și clasa acestora la un spectacol de circ organizat la Circul Metropolitan București. Spectacolul a inclus numere de dans, acrobații impresionante și demonstrații de dresaj. Titlul spectacolului a fost: ”Aventuri cu Încurcături”.

Decembrie 2019
Informații despre Ziua Națională a României și alte obiceiuri, sărbători de iarnă în România
La sesiunile de acomodare culturală au participat solicitanți de azil din țări precum: Algeria, Maroc , Somalia, irak. Sesiunile au avut loc la CRCPSA București cât și la sediul AIDRom București.

Zilele de naștere ale copiilor solicitanți de azil.
In luna decembrie am avut bucuria de a sărbători ziua de naștere a unui copil solicitant de azil din Irak. Ne-am bucurat, am cântat și ne-am distrat la o mică petrecere organizată pentru el și familia sa.

Februarie  2020
Bucuria primei ninsori în București

Vizita – Muzeul Satului – Dimitrie Gusti
Cu un grup restrans de solicitanți de azil din Congo, Tunisia și Yemen am vizitat Muzeul Satului.

ZIUA CONSTANTIN BRÂNCUȘI

La sediul nostru din București am invitat o familie de refugiați  din Siria, relocați din Turcia, să participe la un atelier de lucru în familie cu tema: ”Sculptura familiei mele”, plecând de la sărbătorirea in România a Zilei Naționale”, Constantin Brâncuși”. Fiecare membru a lucrat pentru a realiza imaginea membrului de familie.

Martie 2020

Obiceiuri si tradiții de primăvara în România

Mărțișorul

Am reunit familii de refugiați si solicitanți de azil pentru a afla informațiile despre obiceiul oferirii mărțișorului în România. S-a discutat despre obiceiurile si sărbătorile de primăvară din țara noastră , după care acest lucru a fost realizat la propriu din materiale puse la dispoziție lor.

Activitatea a fost reluată și prezentată și cu ocazia zilei femeii in CRCPSA Bucuresti.

”Toti avem ziua noastra specială”- am sărbătorit cu 2 dintre copiii solicitanți de azil care locuiesc în Centrul de Cazare AIDRom București, ziua acestora de naștere. Muzica si petrecerile ne aduc mai ușor împreună.:)

Aprilie 2020

În luna aprilie din cauza restricțiilor de circulație în afara domiciliului și a centrelor, și beneficiarii nostri au fost consiliați și informați cu privire la toate măsrile de prevenție și protecție împotriva Coronavirusului, însă în timpul cât am stat deoparte de viața orașului, în centrul Aidrom s-au întâmplat lucruri pline de culoare.
Ne-am bucurat de culorile din jurul nostru – am  realizat coronițe de flori, când am vorbit despre sărbătoarea Floriilor, am ” îmbogățit” curtea cu mici ghivece plantate de către copii și am organizat o mare căutare de comori și ouă cu ocazia sărbătorii Paștelui, dar am pregătit și dulciuri tradiționale românești.

 Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

          Contract nr. ref: FAMI/19.01.02

     Beneficiar: Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom

    Partener: Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR

                                                           

Proiectul: Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – A.S.I.ST. RO.”

COMUNICAT DE PRESĂ

                          Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, anunță oficial demararea proiectului: Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – ASIST RO.”.

Obiectivul general al proiectului:

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al acestora în țara noastră.

            Proiectul: „Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – A.S.I.ST. RO.”, îşi propune să acorde servicii specifice pentru solicitanții de azil din România, prin: furnizarea de informații și consiliere cu privire la drepturile si obligațiile legale în ceea ce privește: piața muncii, sistemul educațional, sistemul asigurărilor sociale, etc., consiliere socială și juridică care să îi ajute în soluționarea problemelor cu care se confruntă, accesarea serviciilor publice disponibile, facilitarea integrării sociale prin intermediul activităților socio – culturale, educaționale și recreative și prin furnizarea de cursuri de limba română, cât și asistență materială.

            De asemenea, se va pune la dispoziția solicitanților de azil 2 spații de cazare pentru persoane vulnerabile, în cele 2 centre AIDRom (București și Timișoara), ca alternativă la cazarea în spațiile oferite de Centrele de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil din țară.

            Solicitanții de azil vor participa la activități de acomodare în societatea românească, activități educaționale și recreaționale, cursuri de învățare a limbii române și vor beneficia de accesarea sistemului educațional.

            Prin acordarea de asistență specifică solicitanților de azil, ne propunem integrarea beneficiarilor în societatea gazdă. 

Plecând de la experienţa vastă a celor două organizații partenere, proiectul își propune să abordeze următoarele arii principale de acţiune:

 1. Să ofere consiliere şi asistență socială și juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil).
 2. În acest sens, proiectul urmăreste să îşi atingă obiectivele oferind asistență, consiliere şi facilităţi complementare solicitanților de azil. Aceștia vor fi informați asupra ansamblului de drepturi socio-economice și obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au; asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al solicitanților de azil, cursuri de limba română pentru minori și adulți precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării solicitanților de azil la caracteristicile societăţii româneşti. Numărul de beneficiari consiliați și informați vor fi de minim 600 de solicitanți de azil
 3. De asemenea, vor funcționa în continuare Centrele de Cazare și Consiliere de la București și Timișoara, unde vor beneficia de cazare și servicii de asistență, informare si consiliere categoriile de solicitanți de azil aparținând grupurilor vulnerabile în special: femei, familii monoparentale, familii cu copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele traficului de persoane, persoane supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală, și alte persoane aflate în situatii speciale, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiunile aferente.
 4. Să acorde asistență materială efectivă solicitanților de azil în vederea imbunătățirii condițiilor de recepție și a nivelului de trai al acestora.
 5. În mod specific, se va pune un accent deosebit pe asistența şi facilitaţile acordate solicitanților de azil, care aparţin categoriilor vulnerabile.
 6. Să acorde servicii educaționale, evenimente de acomodare culturală şi activităţi recreaţionale, precum și cursuri de limba română pentru minori și adulți

Locuri de desfăşurare

 • București și jud. Ilfov
 • Timișoara
 • Radauți
 • Galați
 • Giurgiu
 • Șomcuta Mare
 • alte localități din țara unde există solicitanți de azil care vor necesita asistență

Proiectul este implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 12 luni: 13 august 2019 – 12 august 2020. Bugetul total al proiectului este de: 1.696.217,50 lei.

            În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, se va ține cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru Solicitanții de Azil, iar activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

            Componența grupului țintă este formată în principal: marea majoritate familii (aproximativ 35%) și bărbați singuri (aproximativ 45%), femei singure cu copii (aproximativ 15%), minori neînsoțiți (aproximativ 5%).

          Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi reprezentanţii organizaţiilor implicate în proiect:

 

          AIDRom – Elena Timofticiuc, Manager Proiect AIDRom, tel: 021.212.48.68, mobil: 0722 804 911, E-mail:   et@aidrom.ro

 

         CNRR – Consiliul Național Român pentru Refugiați, Dl. Niculae Cârcu, Coordonator Proiect, E-mail: carcu@cnrr.ro

Elena Timofticiuc,
Manager Proiect  – AIDRom 

Proiectul Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – A.S.I.ST. SA.”


COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, anunță oficial finalizarea proiectului: Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – ASIST SA.”, in data de 24 iulie 2019.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătătirea situaţiei solicitanților de azil din România, prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitanților de azil (SA) în România.

În acest sens, proiectul a urmărit să îşi atingă obiectivele oferind asistență, consiliere şi facilităţi complementare solicitanților de azil, care constau în informarea acestora asupra ansamblului de drepturi socio-economice şi obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au, sprijin în accesarea serviciilor publice disponibile pentru minim 600 de solicitanți de azil în ceea ce priveşte: piaţa muncii, sistemul educaţional, sistemul medical, sistemul asigurărilor sociale, obţinerea  unei locuinţe şi orientare culturală; servicii de consiliere socială şi juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil), asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al solicitanților de azil, cursuri de limba română pentru minori și adulți precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării solicitanților de azil la caracteristicile societăţii româneşti.

 În mod specific, s-a pus un accent deosebit pe asistența şi facilităţile acordate SA ce aparţin categoriilor vulnerabile.

De asemenea, au funcționat Centrele de Cazare și Consiliere AIDRom: București și Timișoara, unde au beneficiat de cazare și servicii de asistență, informare și consiliere, categoriile de solicitanți de azil aparținând grupurilor vulnerabile, în special: femei, familii monoparentale, familii cu copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele traficului de persoane, persoane supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală, și alte persoane aflate în situații speciale, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiunile aferente.

Proiectul a fost implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 12 luni: 25 iulie 2018 – 24 iulie 2019. Bugetul total al proiectului a fost de: 1.729.878,87 lei.

Planul de asistenţă complementară a avut la bază principiul responsabilizării solicitanților de azil în timpul şederii lor în România, precum şi iniţierea şi menţinerea unui dialog deschis şi eficient al SA, cu reprezentanţi ai comunităţii-gazdă. Implicarea actorilor relevanţi din sectorul public, privat şi al societăţii civile a fost esenţială, pentru a putea oferi asistență și serviciile individualizate prezentate, în vederea eficientizării procesului de responsabilizare, implicare, educare, informare şi recreere a SA, precum şi al adaptării acestora la particularitățile culturale ale societăţii româneşti.

Proiectul a vizat în principal acomodarea SA și oferirea unei scheme de asistență socială și servicii specializate, orientate către nevoile beneficiarilor, pentru SA aflați pe teritoriul României. Modelul de asistență pe care l-am implementat, a venit în întâmpinarea nevoilor concrete ale SA, acesta fiind îmbunătățit pe parcursul celor 7 ani de asistență din cadrul proiectelor implementate de către AIDRom. De asemenea, prin proiect, am încercat să promovam bunele practici, pe care le-am acumulat în decursul anilor anteriori și să îmbunătățim nivelul de asistență al SA printr-o strânsă cooperare a autorităților statului cu ONG-urile specializate în domeniul migrației, precum și cu comunitatea gazdă, expertiza acumulată de către AIDRom prin proiectele implementate în domeniul azilului și migrației.

            În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, s-a ținut cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru SA ale IGI, iar activitățile s-au desfășurat în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

Componența grupului țintă este formată în principal, după cum urmează: marea majoritate familii (45%), femei singure cu copii (25%), bărbați singuri (25%), minori neinsoțiți (5%).  

“În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2018, situația solicitanților de azil a fost următoarea:

– cereri de azil înregistrate: 2138

– principalele țări de origine ale solicitanților de azil: Irak (1084), Siria (365), Iran (159), Bangladesh (81) și Turcia (69).”

               Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi reprezentanţii organizaţiilor implicate în proiect:

 • AIDRom – Elena Timofticiuc, Coordonator Proiect, tel: 021.212.48.68, mobil: 0722. 804. 911, E-mail: et@aidrom.ro
 • CNRR – Consiliul Național Român pentru Refugiați, Dl. Niculae Cârcu, E-mail: carcu@cnrr.ro

Elena Timofticiuc,
Manager Proiect  – AIDRom 

Echipa de proiect AIDRom

Nr. crt. Functie Nume si prenume
1 Manager proiect Elena TIMOFTICIUC
2 Consilier Asistent social AIDRom – Bucuresti Dana Gavril
3 Coordonator Echipa de Implementare Niculescu Catalina
4 Coordonator Centrul de Cazare AIDRom Timisoara Doru Covaciu
5 Asistent social Timisoara Ana-Maria Codrun
6 Consilier juridic – Bucuresti Valentina Antonie
7 Lector limba romana Laura Poenaru
8 Consilier asistent social – Bucuresti – Centrul AIDRom Silvia Deaconu
9 Consilier asistent social – Timisoara – Centru AIDRom Silvana Marica Botnariu
10 Consilier asistent social – Radauti Sfarnaciuc Ilie
11 Consilier asistent social –

Somcuta Mare

Ionela GRIGOR
12 Consilier asistent social – Galati Elena BLAGAN
13 Consilier asistent social – Giurgiu Vasile POPESCU
14 Pedagog social- Bucuresti Alexandra Marcu
15 Pedagog social – Timisoara Georgiana Danciulescu
16 Pedagog social – Radauti Daniel Botezat
17 Pedagog social – Galati Madalina APOSTU
18 Pedagog social – Somcuta Mare Marian Sitar
19 Pedagog social – Giurgiu Manuela Nicoara 
20 Contabil/ responsabil financiar Ioana SAVA
21 Coordonator Centrul de Cazare AIDRom Bucuresti Farhoud Lamis-Ablah
   PARTENER – CNRR
Nr. crt. Functie Nume si prenume
1 Coordonator proiect Niculae CARCU
2 Consilier asistent social – Bucuresti Laura Maria Hortolomel
3 Consilier/responsabil achizitii Stefan Radoslav
4 Consilier juridic – Timisoara Amalia Ioana TARAN
5 Consilier juridic – Radauti Roxana HAVRELIUC
6 Consilier juridic – Somcuta Mare Florin- Lucian CAMARASAN
7 Consilier juridic – Galati Lorin Laurian Dudceac
8 Consilier juridic – Giurgiu Alexandra RAICU
9 Consilier juridic Centrul de Custodie Arad Stefan Damb
10 Responsabil financiar  Carmen MANEA

.  

   In cadrul proiectului va fi diseminat un pliant informativ privind drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil, cuprinzând: elementele de vizibilitate şi datele principale în legătură cu proiectul, drepturile şi obligaţiile beneficiarilor, serviciile oferite în vederea acomodării in societatea gazdă etc. Pliantul va fi înmânat beneficiarilor cu ocazia ședințelor de consiliere de preluare în asistență, odată cu prezentarea serviciilor și activităților prezentului proiect și redactarea planului individualizat de intervenție, ocazie cu care se vor prezenta drepturile şi obligaţiile beneficiarilor.

Pliantele pot fi descarcate de aici:
ROMANA
ARABA
ENGLEZA
FARSI
FRANCEZA
KURDA
PASHTU
URDU

     In cadrul proiectului, se va asigura vizibilitatea prin diseminarea elementelor de vizibilitate (pliante, roll-up, postere, pixuri, mape, etc) catre grupul tinta secundar al proiectului, in centrele IGI dar si in celelalte centre, cat si in afara centrelor de cazare, la evenimentele organizate in cadrul proiectului, catre membrii de proiect.

     In fiecare centru, pentru asigurarea vizibilitatii va fi utilizat cate un roll-up si un poster.

Centrul Somcuta Mare:

Centrul Radauti:

Centrul Timisoara:

Centrul Galati:

Centrul Giurgiu:

Programul Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare
Contract nr. ref: FAMI/18.02.01
Beneficiar: Asociația Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom
Partener: Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR

 Proiectul
Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – A.S.I.ST. SA.”

COMUNICAT DE PRESĂ

  Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, anunță oficial demararea proiectului: Asistență și servicii integrate pentru solicitanții de azil din România – ASIST SA.”.

  Obiectivul general al prezentei propuneri de proiect este reprezentat de îmbunătătirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitanților de azil în România.

  În acest sens, proiectul urmăreste să îşi atingă obiectivele oferind asistență, consiliere şi facilităţi complementare solicitanților de azil, ce constau în informarea acestora asupra ansamblului de drepturi socio-economice şi obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au, sprijin în accesarea serviciilor publice disponibile pentru minim 600 de solicitanți de azil în ceea ce priveşte: piaţa muncii, sistemul educaţional, sistemul medical, sistemul asigurărilor sociale, obţinerea  unei locuinţe şi orientare culturală; servicii de consiliere socială şi juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil), asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al solicitanților de azil, cursuri de limba română pentru minori și adulți precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării solicitanților de azil  la caracteristicile societăţii româneşti.

   În mod specific, se va pune un accent deosebit pe asistență şi facilităţile acordate SA ce aparţin categoriilor vulnerabile.

  De asemenea, vor funcționa în continuare Centrele de Cazare și Consiliere de la București și Timișoara, unde vor beneficia de cazare și servicii de asistență, informare și consiliere categoriile de solicitanți de azil apartinând grupurilor vulnerabile în special: femei, familii monoparentale, familii cu copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, victimele traficului de persoane, persoane supuse torturii, violului sau altor forme grave de violență fizică, psihologică sau sexuală, și alte persoane aflate în situatii speciale, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiunile aferente.

Proiectul este implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 12 luni: 25 iulie 2018 – 24 iulie 2019. Bugetul total al proiectului aferent Etapei I este de: 1.729.878,87 lei.

Planul de asistenţă complementară are la bază principiul responsabilizării solicitanților de azil în timpul şederii lor în România precum şi iniţierea şi menţinerea unui dialog deschis şi eficient al SA cu reprezentanţi ai comunităţii-gazdă. Implicarea actorilor relevanţi din sectorul public, privat şi al societăţii civile este esenţială, pentru a putea oferi asistență și serviciile individualizate prezentate, în vederea eficientizării procesului de responsabilizare, implicare, educare, informare şi recreere a SA, precum şi al adaptării acestora la particularitătile culturale ale societăţii româneşti.

Proiectul vizează în principal acomodarea SA și oferirea unei scheme de asistență socială și servicii specializate orientate către nevoile beneficiarilor, pentru SA aflați pe teritoriul României. Modelul de asistență pe care dorim să-l implementăm vine în întâmpinarea nevoilor concrete ale SA, acesta fiind îmbunătățit pe parcursul celor 6 ani de asistență din cadrul proiectelor implementate de către AIDRom. De asemenea prin proiect încercăm să promovam bunele practici pe care le-am acumulat în decursul anilor anteriori și să îmbunătățim nivelul de asistență al SA printr-o strânsă cooperare a autorităților statului cu ONG-urile specializate în domeniul migrației, precum și cu comunitatea gazdă, expertiza acumulată de către AIDRom prin proiectele implementate în domeniul azilului și migrației.

            În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, se va ține cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru SA ale IGI, iar activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

Componența grupului țintă este formată în principal, după cum urmează: marea majoritate familii (45%), femei singure cu copii (25%), bărbați singuri (25%), minori neinsoțiți (5%).       

          Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi reprezentanţii organizaţiilor implicate în proiect:

AIDRom – Elena Timofticiuc, Coordonator Proiect, tel: 021.212.48.68, mobil: 0722 804 911, E-mail:   et@aidrom.ro

CNRR – Consiliul Național Român pentru Refugiați, Dl. Niculae Cârcu, E-mail: carcu@cnrr.ro

Elena Timofticiuc,
Manager Proiect  – AIDRom

Proiectul

 Asistență și servicii pentru solicitanții de azil din România”

 

COMUNICAT DE PRESĂ

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, anunță oficial finalizarea proiectului: Asistență și servicii pentru solicitanții de azil din România”, în data de 6 iulie 2018.

Obiectivul general al proiectului a fost reprezentat de îmbunătățirea situaţiei solicitanților de azil din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitanților de azil în România.

Proiectul a fost implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul a fost implementat pe o perioadă de 24 luni (Etapa I): 7 iulie 2016 – 6 iulie 2017, Etapa a II-a: 7 iulie 2017- 6 iulie 2018. Bugetul total al proiectului aferent celor 2 etape de implementare este de: 3.756.284,44 lei.

În acest sens, proiectul a urmărit să îşi atingă obiectivele oferind asistență materială și consiliere solicitanților de azil, informarea acestora asupra ansamblului de drepturi socio-economice şi obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au, sprijin în accesarea serviciilor publice disponibile pentru cel puțin 90% din numărul total de solicitanți de azil care se aflau în procedură pe perioada implementării proiectului, în România, în ceea ce priveşte: piaţa muncii, sistemul educaţional, sistemul asigurărilor sociale, obţinerea unei locuinţe şi orientare culturală; cursuri de limba română pentru minori, servicii de consiliere socială şi juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil), asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al SA, precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării SA la caracteristicile societăţii româneşti.

În mod specific, s-a pus un accent deosebit pe asistenţa şi facilităţile acordate SA (definite conform Legii Asistenței Sociale 292/2011) ce aparţin categoriilor vulnerabile..

De asemenea, au funcționat în continuare Centrele de Cazare și Consiliere – AIDRom, de la București și Timișoara, unde au beneficiat aproximativ 70 solicitanți de azil de cazare și servicii de asistență, informare și consiliere, categoriile de SA aparținând grupurilor vulnerabile în special femei, familii monoparentale sau persoane cu dizabilități, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiune.

            În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, s-a ținut cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru SA ale IGI, iar activitățile au fost desfășurate în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.

În perioada 1 ianuarie – 31 decembrie 2017, situația solicitanților de azil a fost următoarea:

– cereri de azil înregistrate: 4822

– principalele țări de origine ale solicitanților de azil: Irak (2752), Siria (933), Afganistan (257), Pakistan (248), Iran (206)

– locurile de depunere a cererilor de azil:

– centrele de cazare a străinilor luați în custodie publică (407);

– structurile județene de imigrări (960);

– centrele regionale de de proceduri și cazare a solicitanților de azil: 1127 (din care: 440 în Centrul București, 286 în Centrul Timișoara, 214 în Centrul Galați, 58 în Centrul Giurgiu, 80 în Centrul Șomcuta Mare, 49 în Centrul Rădăuți);

– formațiunile de poliție (698)

– inspectoratele județene ale Poliției de Frontieră (1612)

– penitenciare (6)

– puncte de trecere a frontierei (21)

– cereri de azil soluționate în etapa administrativă: 2079, din care: 770 respinse și 1309 aprobate (849 cazuri de acordare a statutului de refugiat și 460 cazuri de protecție subsidiară).*

Pentru mai multe informaţii vă rugăm să contactaţi reprezentanţii organizaţiilor implicate în proiect:

AIDRom – Elena Timofticiuc, Coordonator Proiect, tel: 021.212.48.68, mobil:           0722 804 911, E-mail:   et@aidrom.ro

CNRR – Consiliul Național Român pentru Refugiați, Dl. Niculae Cârcu, E-mail: carcu@cnrr.ro

Elena Timofticiuc,

Manager Proiect  – AIDRom

Proiect finanţat de Uniunea Europeană

Programul Național  – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare

Contract  nr. ref: FAMI 16.03.02

                                   

*Date preluate din ghidul solicitantului, din Anuntul de participare pentru procedura de evaluare si selectie a proiectelor de grant având numărul de referință FAMI/18.02, care se finanțează din bugetele alocate Obiectivului Specific 1 ”Azil” și Obiectivului Specific 2 Integrare/Migrație legală ale PN-FAMI.

LEGISLATIE

Accesul solicitantilor de azil pe piata fortei de munca din Romania:

http://www.dreptonline.ro/legislatie/ordin_solicitanti_azil_romania_acces_piata_munca_392_2008.php

ARTICOLUL 88 Legea 122/2006 Procedura de soluţionare a cererii de acordare a accesului la o nouă procedură de azil Procedura de azil: link

Legea nr. 122 din 4 mai 2006 privind azilul în România: document PDF

Fotografii de la activităţi educationale, recreative, de orientare şi acomodare in societatea românească

Radauti

Bucuresti

 

Timisoara

 

Giurgiu

 

Somcuta Mare

 

Galati

 

Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România – AIDRom, în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, continua implementarea proiectului: “Asistență și servicii pentru solicitanții de azil din România”.

Obiectivul general al proiectului este reprezentat de îmbunătățirea situaţiei solicitanților de azil (SA) din România prin promovarea unui sistem de asistenţă socială și materială complementară, cât şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al SA în România.

Proiectul este implementat de AIDRom – Asociaţia Ecumenică a Bisericilor din România în parteneriat cu Consiliul Național Român pentru Refugiați – CNRR, proiect finanţat de Uniunea Europeană şi Inspectoratul General pentru Imigrări, prin Programul Naţional – Fondul pentru Azil, Migraţie şi Integrare.

Proiectul este implementat pe o perioadă de 12 luni (Etapa II): 7 iulie 2017 – 6 iulie 2018. Bugetul total al proiectului aferent Etapei II este de: 1.878.142,20 lei.

În acest sens, proiectul urmărește să îşi atingă obiectivele oferind in continuare asistență, consiliere şi facilităţi complementare SA, ce constau în informarea acestora asupra ansamblului de drepturi socio-economice şi obligaţii juridice (altele decât cele referitoare la procedura de azil) pe care le au, sprijin în accesarea serviciilor publice disponibile pentru cel puțin 90% din numărul total de solicitanți de azil aflați în procedură pe perioada implementării proiectului, în România, în ceea ce priveşte: piaţa muncii, sistemul educaţional, sistemul asigurărilor sociale, obţinerea unei locuinţe şi orientare culturală; cursuri de limba română pentru minori, servicii de consiliere socială şi juridică (altele decât cele referitoare la procedura de azil), asistenţă materială efectivă în vederea îmbunătăţirii nivelului de trai al SA, precum şi o serie de activităţi culturale şi recreative, dezvoltarea unor aptitudini profesionale, în vederea acomodării SA la caracteristicile societăţii româneşti.

În mod specific, se va pune un accent deosebit pe asistenţa şi facilităţile acordate SA (definite conform Legii Asistenței Sociale 292/2011) ce aparţin categoriilor vulnerabile.

De asemenea, vor funcționa în continuare Centrele de Cazare și Consiliere – AIDRom, de la București și Timișoara, unde vor beneficia de cazare și servicii de asistență, informare și consiliere, categoriile de SA aparținând grupurilor vulnerabile în special femei, familii monoparentale sau persoane cu dizabilități, pentru a suplimenta numărul de locuri de cazare în regiune.

            În acordarea facilităților din cadrul proiectului pentru solicitanții de azil din România, se va ține cont și de recomandările primite în acest sens de la ofițerii de integrare din cadrul Centrelor de Cazare și Proceduri pentru SA ale IGI, iar activitățile se vor desfășura în strânsă colaborare cu Inspectoratul General pentru Imigrări.


Pliante informative privind drepturile şi obligaţiile solicitanţilor de azil :

Română     Engleză     Franceză     Arabă     Pashtu     Urdu

Rezultatele preconizate in cadrul proiectului:

Rezultat 1Accesul SA la servicii de consiliere si informare. Implicarea SA in viata socio-culturala prin participarea la activitati educationale, recreative si culturale

Activităţile ce contribuie la atingerea rezultatului: Activitatea 1 si Activitatea 3

Indicatori de măsurare și standard de performanță (valoare):

 • Aproximativ 600 SA vor beneficia de consiliere si informare
 • Aproximativ 150 SA vor beneficia de asistenta individualizata
 • Vor fi identificate locuinte pentru aproximativ 30 SA
 • Vor fi organizate 72 de prezentari privind locurile de munca
 • Aproximativ 150 SA vor participa la activitati educationale, culturale si recreative
 • Vor fi oferite 100 servicii destinate minorilor, constand in: inscrierea la gradinita/scoala, costuri necesare cu scoala/gradinita, achizitionarea de rechizite etc.
 • Aproximativ 60 SA minori vor participa la cursurile de limba romana
 • Vor fi identificate locuinte pentru aproximativ 30 de solicitanti de azil

Rezultat 2:  Asistenta materiala efectiva

Activităţile ce contribuie la atingerea rezultatului: Activitatea nr. 2 si Activitatea nr. 4

Indicatori de măsurare și standard de performanță (valoare):

 • Aproximativ 40 SA vor beneficia de cazare si servicii integrate
 • Servicii de traducere, legalizare/apostilare/autentificare pentru aproximativ 60 pagini
 • Aproximativ 200 pachete de alimente vor fi distribuite pentru transferul intre centre
 • Aproximativ 600 de pachete de instalare la momentul depunerii cererii de azil.
 • Aproximativ  100 pachete de asistenta financiara personalizata/tichete sociale;
 • 600 de pachete cu alimente/tichete sociale, pentru SA din cadrul CRCPSA, spatii inchise, custodie publica si centrele AIDRom;
 • 300 de pachete cu imbracaminte, pentru SA din cadrul CRCPSA, spatii inchise, custodie publica si centrele AIDRom.
 • 600 pachete de igiena personala/tichete sociale pentru SA din cadrul CRCPSA, spatii inchise, custodie publica si centrele AIDRom.

Rezultat 3: Asigurarea vizibilitatii si coordonarea proiectului

Activităţile ce contribuie la atingerea rezultatului: Activitatea nr. 5 si Activitatea nr. 6

Indicatori de măsurare și standard de performanță (valoare):

 • Vizibilitatea proiectului
 • Actualizarea paginilor web
 • 1 intalnire de coordonare
 • 5 misiuni de monitorizare
 • 1 raport de audit
 • 1200 de pliante vor fi traduse in 7 limbi

Activitatea nr. 1 – Consilierea socială, juridica şi informarea SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil

Activitatea se va desfasura in Centrele de Cazare si Proceduri de Azil, in cele 2 Centre de Cazare si Consiliere – AIDROM, sediul CNRR, Centrele de cazare a strainilor luati in custodie publica, spatiile inchise din cadrul Centrelor Regionale si Centrele Integrate,alte formatiuni teritoriale daca situatia impune acest lucru.

Activitatea nr. 2.: Asistentă acordată SA cazaţi în Centrele de Consiliere si Cazare pentru S.A. gestionate de AIDRom.

Activitatea nr. 3 – Asistenţă în vederea integrării cultural-educaţionale

Activitatea de asistenţǎ în ceea ce priveşte orientarea culturalǎ a solicitanţilor de azil este de o importanţă deosebită, subactivităţile asigurate în cadrul sǎu de către asociatiile partenere fiind de altfel incluse şi în programul guvernamental de integrare. Orientarea culturalǎ şi învǎţarea limbii române alcǎtuiesc împreunǎ fundamentul unei acomodări corespunzǎtoare a oricǎrei persoane în societatea gazdǎ.

Activitatea nr. 4 – Asistenta materiala efectiva:

Acordarea de asistenta materiala efectiva sub forma de :

 • asistenţă materială pentru traducere acte de stare civilă şi/sau diplome, precum şi legalizarea /autentificarea/apostilare acestor documente; pentru aproximativ 60 pagini;
 • 200 de pachete de alimente pentru solicitanţi de azil transferaţi între centrele regionale sau transferati de la locul depunerii cererii de azil în centrele regionale,
 • 600 de pachete de alimente/tichete sociale pentru solicitanţii de azil pentru solicitantii de azil din cadrul centrelor regionale de cazare, spatii inchise, Custodie publica si centrele AIDRom
 • 600 pachete de igiena/tichete sociale pentru beneficiarii cazati in Centrele AIDRom cat si in Centrele Regionale de Cazare si proceduri pentru solicitantii de azil, Centrele de Custodie si spatiile inchise.
 • 600 pachete de instalare pentru beneficiarii cazati in Centrele AIDRom cat si in Centrele Regionale de Cazare si proceduri pentru solicitantii de azil, la momentul depunerii cererii de azil
 • Servicii de cazare pentru SA apartinand grupurilor vulnerabile in Bucuresti si Timisoara, pentru aproximativ 40 SA;
 • Asistenţă financiară lunară/tichete sociale pentru solicitantii de azil din categoria persoanelor vulnerabile
 • 300 de pachete cu imbracaminte, pentru solicitantii de azil din cadrul centrelor regionale de cazare, spatii inchise, Custodie publica si centrele AIDRom.

Titlu activitateActivitatea nr. 5. – Asigurarea vizibilitatii proiectului si actualizarea paginilor web ale aplicantului si partenerului

Titlu activitate: Activitatea nr. 6 – Activitati de coordonare a proiectului

voluntari-galati2

Proiect:  „ Asistenta si servicii  pentru solicitantii de azil din Romania ” 2016 / 2017

LOGO SA - Copy

Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania AIDRom continua serviciile de asistenta sociale complexe oferite solicitantilor de azil din Romania si imprelementeaza in perioada 07.07.2016 – 05.07.2017 un proiect de servicii sociale intitulat „Asistenta si servicii pentru solicitantii de azil din Romania”. Proiectul se adreseaza  solicitantilor de azil din Romania, pentru o perioada de 24 de luni. Proiectul este implementat in parteneriat cu Consiliu National Roman pentru Refugiati si este finantat de catre Inspectoratul General pentru Imigrari.

Principalele activitati din cadrul proiectului sunt:

●Activitatea nr. 1. Consilierea socială, juridica şi informarea SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania
●Activitatea nr. 2. Asistentă acordată SA cazaţi în Centrele de Consiliere si Cazare pentru S.A. gestionate de AIDRom.
●Activitatea nr. 3. Asistenţă în vederea integrării cultural-educaţionale
●Activitatea nr. 5. Asigurarea vizibilitatii proiectului si actualizarea paginilor web ale aplicantului si partenerului
●Activitatea nr. 6. Activitati de coordonare a proiectului

final poster - CopyIn cadrul proiectului peste 600 de solicitanţi de azil vor beneficia de consiliere şi informare, vor fi acordate pachete de alimente,  pachete de instalare, la momentul depunerii cererii de azil, adaptate nevoilor individuale, pachete de igiena, asistenţă financiară adaptată nevoilor particulare persoanelor vulnerabile, pachete de alimente pentru toti solicitanţii de azil transferaţi între centrele regionale sau transferati de la locul depunerii cererii de azil în centrele regionale.

De asemenea se vor oferi servicii de identificare locuinte, activitati educationale, culturale si recreative, activitati de acomodare si orientare culturala si de respectare a regulilor de convietuire din cadrul centrelor de cazare, servicii destinate minorilor, constand in: inscriere la gradinita/ scoala, cheltuieli destinate hranei la gradinita, precum si a altor costuri necesare la scoala/ gradinita, inscrierea la cursurile de limba romana organizate de Inspectoratele Scolare, achizitionare de rechizite si materiale didactice auxiliare, suport la efectuarea temelor si cursurile de limba romana pentru beneficiarii minori.

In cadrul fiecarui centru exista o echipa de asitenti sociali, pedagoci sociali si juristi cu experienta in domeniul migratiei care ofera serviciile mentionate mai sus. De asemenea in cadrul proiectului se continua serviciile de cazare a persoanelor vulnerabile in Centrul de Cazare si Consiliere AIDRom la Bucuresti, si Centrul de Cazare si Consiliere AIDRom din Timisoara. 

Proiectul „Asistenta si servicii pentru solicitantii de azil din Romania” este finantat prin linia de buget Programul National – Fondul Azil, Migrație și Integrare si are ca număr de referinţă: FAMI/16.03.02 .

Untitled-1-1024x230

Localizare: Proiectul se deruleaza la nivel national, cu precadere in cadrul celor 6 centre de cazare si proceduri pentru solicitanti de azil din Romania, din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari, respectiv: Bucuresti, Timisoara, Giurgiu, Galati, Somcuta Mare si Radauti. 

Obiectiv general al proiectului il reprezinta imbunătătirea situaţiei solicitantilor de azil din Romania prin promovarea unui sistem de asistenţă sociala si materiala complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitantilor de azil în Romania.

Grupul tinta principal al proiectului este reprezentat de solicitantii de azil din Romania, asa cum sunt definiti in Conventia de la Geneva in 1951 privind statul de refugiat si, in particular, asemenea persoane care apartin categoriilor vulnerabile, conform directivelor Europene in materie (Directiva 2013/33/UE si Directiva 2013/32/UE).

Valoare totală a proiectului este de 1.978.615,20 Ron sursele de finantare fiind de 75% din fondurile asigurate de Comisia Europeană, 20% din fondurile asigurate din bugetul naţional si 5% contribuţia beneficiarului.

legislatie 2

Descarca aici Invitatia si Agenda Activitatii de Deschidere Proiect 04 August 2016, Bucuresti

Locatiile Centrelor Regionale de Cazare si Proceduri pentru Solicitanti de Azil, ale Inspectoratului General pentru Imigrari din Romania:

harta romania centre IGI 2

harta romania centre IGI copy

BUCURESTI

Adresa:
Str. Vasile Stolnicul, nr. 15, bl. 13, sector 2, Bucuresti
Telefon: 021–240 84 27
Fax: 021–240 85 10

Str. Tudor Gociu, nr.24A, sct.4, Bucuresti
Telefon: 021-4501134

Email: cbucuresti.igi@mai.gov.ro

GIURGIU

Bulevardul 1907, judetul GIURGIU
Telefon :0246 – 215056
Fax: 0246 – 215055

GALATI

Str. Savinesti nr.2, Galati, judetul GALATI
Telefon :0236 – 323878
Fax: 0236 – 323884
E-mail: cgalati.ori@mai.gov.ro

RADAUTI

Str. Perilor nr.2, Radauti, judetul SUCEAVA
Telefon :0230 – 564462; 0230 – 564463
Fax: 0230 – 564464
E-mail: cradauti.ori@ mai.gov.ro

MARAMURES

Str. Cetatii nr.1A, Somcuta Mare, judetul MARAMURES
Telefon :0262 – 280004
Fax: 0262 – 280004
E-mail:cmaramures.ori@ mai.gov.ro

TIMISOARA

Str. Armoniei nr.33, Timisoara, judetul TIMIS
Telefon :0256-421240
Fax: 0256-421240
E-mail: ctimisoara.ori@ mai.gov.ro

Deschiderea Oficiala a Proiectului la Bucuresti

Pe data de 4 August 2016, la Bucuresti a avut loc deschiderea oficiala a proiectului „Asistenta si servicii pentru solicitantii de azil din Romania”. D-na Timofticiuc Elena, manager al proiectului a prezintat obiectivele si activitatile proiectului. La intalnire participa echipa nationala de implementare, reprezentantii ai Inspectoratului General pentru Imigrari din Romania, organizatia parteneri CNRR si alte organizatii care lucreaza in domeniul migratiei in Romania. 

Activitati de formarea a angajatilor AIDRom si CNRR 

Echipa nationala a proiectului de servicii sociale  pentru solicitantii de azil din tara noastra, angajati AIDRom  si CNRR au participat in perioada 04 – 05.08.2016 la la Bucuresti la trainingul anual privind acordarea de serviciilor specifice din cadrul proiectului. Au fost evaluate procedurile de lucru, instrumente si metode de implementare a proiectului. Intalnirea a fost moderata de Dna Timofticiuc Elena, manager proiect si Dl Carcu Nicolae, coordonator CNRR. 

header

Proiectul „Asistenta si servicii complexe pentru solicitantii de azil din Romania” Decembrie 2015 / Mai 2016

Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania AIDRom a implementat un proiect de servicii sociale intitulat „„Asistenta si servicii complexe pentru solicitantii de azil din Romania” pentru o perioada de 6 luni. Proiectul a fost implementat in parteneriat cu Consiliu National Roman pentru Refugiati si a fost finantat de catre Inspectoratul General pentru Imigrari.

Slide1Obiectivul general al proiectului a fost îmbunătătirea situaţiei solicitantilor de azil din Romania prin promovarea unui sistem de asistenţă sociala si materiala complementară şi servicii specializate în vederea creşterii nivelului de trai al solicitantilor de azil în Romania. 

Proiectul s-a derulat la nivel national, cu precadere in cadrul celor 6 centre de cazare si proceduri pentru solicitanti de azil din Romania, din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrari, respectiv: Bucuresti, Timisoara, Giurgiu, Galati, Somcuta Mare si Radauti.

Principalele activitati din cadrul proiectului au fost:
Activitatea nr. 1 – Consilierea socială, juridica şi informarea SA cu privire la drepturile şi obligaţiile lor legale în Romania şi care nu au legătură directă cu procedura de azil
Activitatea nr. 2.: Asistentă acordată SA cazaţi în Centrele de Consiliere si Cazare pentru S.A. gestionate de AIDRom
Activitatea nr. 3 – Asistenţă în vederea integrării cultural-educaţionale
Activitatea nr. 4 – Asistenta materiala efectiva
Activitatea nr. 5. – Asigurarea vizibilitatii proiectului si actualizarea paginilor web ale aplicantului si partenerului
Activitatea nr. 6 –  Activitati de coordonare a proiectului

In cadrul fiecarui centru a fost angajata o echipa de asitenti sociali, pedagogi sociali si juristi cu experienta in domeniul migratiei care au oferit consiliere sociala si juririca, ajutor financiar, activitati pentru integrarea culturala a solcitantilor de azil si alte activitati educative pentru copiii solicitanti de azil.

De asemenea in cadrul proiectului a fost inaugurat un Centrul de Cazare si Consiliere AIDRom la Bucuresti, unde solicitantii de azil, care apartin categoriilor vulnerabile, beneficiaza de servicii rezidentiale. Centrul de Cazare si Consiliere AIDRom din Timisoara a continuat si in cadrul acestui proiect asistenta prin servicii de cazare, derulate fara intrerupere inca din August 2012.

Proiectul „Asistenta si servicii complexe pentru solicitantii de azil din Romania” a fost finantat prin linia de buget: Fondul Azil, Migrație și Integrare cu număr de referinţă: FAMI/15.01.

Valoare totală a proiectului aprobata a fost de 1.103.921,08 lei sursele de finantare fiind de 75% din fondurile asigurate de Comisia Europeană, 20% din fondurile asigurate din bugetul naţional, 5% contribuţia beneficiarului.

Perioada de implementare a fost de 6 luni: 11.12.2015 – 10.06.2016

Pliante Informative Decembrie 2015 / Mai 2016

Brosuri Multilingvistice privind drepturile si obligatiile solicitantilor de azil din Romania elaborate in cadrul proiectului:
capture-20160408-184305

Descarca brosura in: 

1. Limba Romana aici

2. Limba Engleza aici

3. Limba Araba aici

4. Limba Rusa aici

5. Limba Urdu aici

6. Limba Franceza aici

7. Limba Persana aici

header line

Proiectul „Asistenta si facilitati pentru SA din Romania. Imbunatatirea nivelului de trai al SA si modelul responsabilizarii acestora”  Iulie 2012 / Iunie 2015

In cadrul proiectului ‘ Asistenta si facilitati pentru SA din Romania. Imbunatatirea nivelului de trai al SA si modelul responsabilizarii acestora’ Număr de referinţă: ERF/11.01-01.02/2012, Asociatia Ecumenica a Bisericilor din Romania – AIDRom in partenerait cu ARCA – Forumul Roman pentru Refugiati si Migranti a oferit asistenta complexa solicitantilor de azil din tara noastra. Proiectul a fost cofinantat prin Fondul european pentru refugiați de catre Uniunea Europeana si Inspectoratul General pentru Imigrari Romania.

232Proiectul s-a desfasurat in 7 Centre Regioanale de Cazare si Proceduri pentru Solicitantii de Azil ale Inspectoratului General pentru imigrari din Bucuresti ( 2 centre ), Timisoara, Radauti, Somcuta Mare, Galati si Giurgiu.

In cadrul proiectului s-a oferit consiliere sociala solicitantilor de azil, asistenta materiala prin acordarea de tichete sociale pentru alimente si produse de igiena dar si asistenta medicala prin acompanierea solicitantilor de azil cu probleme de sanatate la institutii spitalicesti si acoperirea tratamentelor medicale. Beneficiari de asemenea au participat la cursuri de limba romana si sesiuni de acomodare culturala in Romania.

Solicitantii de azil au fost consiliati cu privire la accesarea sistemului educationala din Romania sau in orice alta directie sociala de care acestea au nevoie.

La Timisoara, in cadrul proiectului a fost deschis un Centru de Urgenta pentru Solicitanti de Azil, in cadrul caruia au functionat 15 locuri de cazare pentru categorii vulnerabile de solicitanti de azil. Se ofera conditii moderne de locuit ( acces la bucatarie, baie, curte, dependinte ) dar si localizarea intr-o zona linistita a orasului face ca beneficiarii cazati in cadrul Centrului de Urgenta AIDrom Timisoara sa se simta in siguranta.

Untitled-1

Valoare totală a proiectului este de 868.654,40 lei sursele de finantare fiind de 75% din fondurile asigurate de Comisia Europeană, 20% din fondurile asigurate din bugetul naţional, 5% contribuţia beneficiarului.

Perioada de implementare a fost de 3 ani: 05.07.2012 – 30.06.2015

Pliante Informative Iunie 2012 / Iulie 2015

2012 2013 20134

Comunicate de Presa Lansare Proiect / Etape de Implementare

2012    2013    2014

header line

Rezultate / Final Etapa de Implementare

2012     2013

header line

Prezentare Video Activitati proiect 2012/2015

Reportaj TVR 2012

Galerie Foto August 2012 - Iunie 2015

Text Divider