Locuri de desfăşurare

 România, județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași, localitățile Rădăuți și Iași

  

Obiectiv general

Contribuție la integrarea socială a beneficiarilor unei forme de protecție și a străinilor cu ședere legală în România prin consolidarea unui model de integrare regională conform cerințelor Programului Național – Fondul pentru Azil, Migrație și Integrare (PN FAMI).

Obiective specifice

Contribuție la integrarea în societatea românească a beneficiarilor de protecție internațională (BPI) din Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași) în perioada de implementare a proiectului.

Contribuție la integrarea în societatea românească a resortisanților țărilor terțe (RTT) cu ședere legală în România aflați în Regiunea 3 (județele Suceava, Botoșani, Neamț și Iași) în perioada de implementare a proiectului.

Promovarea unui mediu favorabil procesului de integrare prin diseminarea de informatii relevante și continuarea/întărirea dialogului dintre toți actorii regionali implicați în integrarea migranților din Romania (autorităti și institutii publice locale, organizații neguvernamentale, mediatori, comunități de migranți, voluntari etc).

Grupuri ţintă

Grupurile țintă  principale cărora li se adresează proiectul sunt:

 1. Beneficiari de protecție internațională (BPI)
 2. Resortisanți ai țărilor terțe (RTT)

Ambele grupuri de beneficiari carora le este dedicat proiectul se afla pe teritoriul judetelor Suceava, Botoșani, Neamț și Iași (Regiunea 3).

Numarul beneficiarilor serviciilor oferite prin proiect variaza, in functie de activitatile planificate, astfel:

 1. Persoane care beneficiază de activităţi educaţionale, inclusiv cursuri de limba română şi orientare/ acomodare culturală:
 • beneficiari ai unei forme de protecţie: 100 de persoane/ an de proiect
 • străini cu şedere legală în România: 40 de persoane / an de proiect
 1. Persoane care participă la activități sociale, culturale și recreaționale:
 • beneficiari ai unei forme de protecție: 100 de persoane/ an de proiect
 • străini cu ședere legală în România: 73 de persoane/ an de proiect
 1. Beneficiari ai unei forme de protecție care beneficiază de asigurări de sănătate pentru maxim 12 luni, de decontarea serviciilor medicale, contravaloarea medicamentelor și/sau a obiectelor/materialelor medicale: 100 de persoane/ an de proiect.
 1. Străini cu ședere legală și numărul de RTT cu nevoi speciale care beneficiază maximum 6 luni de plata asigurărilor de sănătate, de decontarea serviciilor medicale, a contravalorii medicamentelor și/sau a obiectelor/materialelor medicale: 40 de persoane / an de proiect.
 1. Persoane care beneficiază de stimulente financiare pentru finalizarea unor activități de integrare socială:
 • beneficiari ai unei forme de protecție: 50 de persoane/ an de proiect
 • străini cu ședere legală în România: 20 de persoane/ an de proiect
 1. Copii care beneficiază de rechizite, alte materiale necesare în procesul de învățământ:
 • beneficiari ai unei forme de protecție: 22 de persoane/ an de proiect
 • străini cu ședere legală în România: 11 de persoane/ an de proiect 
 1. Copii care beneficiază de decontarea cheltuielilor percepute în grădinițe, creșe și afterschool:
 • beneficiari ai unei forme de protecție: 11 de persoane/ an de proiect
 • străini cu ședere legală în România: 7 de persoane/ an de proiect
Descrierea detaliată a activităţilor

ETAPA I

 Activitate: 1. Promovarea și vizibilitatea proiectului

Durată estimată: 12 luni

Responsabil: Solicitant  și  Partener

 Realizarea materialelor de vizibilitate ale proiectului

Pentru a face cunoscute proiectul și serviciile oferite, organizațiile care-l implementeaza, precum și sursele de finanțare, se vor elabora/distribui materiale de vizibilitate:

–    Afiș și roll-up, cu respectarea regulilor de vizibilitate și identitate vizuală stabilite de Autoritatea Contractantă

 • Conferință de lansare a proiectului

La debutul proiectului va fi organizat un eveniment de lansare a proiectului ce va avea loc la Iași și  va fi organizat de echipa Partenerului.

Vor fi invitați reprezentanți ai autorităților publice din toată regiunea cu activitate sau rol în integrarea străinilor cu ședere legală, precum: structurile IGI din cele 4 județe acoperite de proiect.

1.3 Evenimente  periodice de informare/diseminare

Partenerul si Solicitantul vor organiza o serie de evenimente publice pentru informare si diseminare de date relevante in scopul menținerii subiectului pe agenda publică si asigurarii unui climat favorabil integrării. Cu aceste ocazii se va analiza și modul de funcționare a rețelelor de sprijin locale.

Activitate: 2. Program de servicii pentru sprijinirea integrării beneficiarilor de protecție internațională și străinilor din țări terțe cu ședere legală din județele Suceava, Iași, Neamț și Botoșani

Partenerul va menține Centrul Regional de Integrare (CRI) de la Iași înființat în cadrul proiectului pilot FAMI/ 15.03.03.

Spațiul în care AIDRom a creat CRI a fost pus la dispoziție în regim de comodat.

În Rădăuți  se va infiinta in cadrul proiectului al doilea Centrul Regional de Integrare (CRI) unde,  într-un spațiu inchiriat,  se vor derula activitățile cu beneficiarii.

2.1 Servicii sociale pentru BPI și RTT din Regiunea 3

 Consilierii sociali ai Solicitantului și Partenerului vor identifica în primul rând persoanele din grupul țintă care se califică pentru tipurile de asistență oferite în cadrul proiectului. Vor primi trimiteri din partea IGI sau organizațiilor neguvernamentale din domeniu, vor face evaluarea inițială a nevoilor și vor asigura managementul de caz pentru toate persoanele asistate.

2.1.1 Consiliere socială individuală

 Consilierii sociali din Rădăuți și Iași vor oferi persoanelor în nevoie din rândul grupului țintă consiliere/informare și sprijin (inclusiv acompaniere) pentru:

 • Accesarea unor servicii publice;
 • Integrarea pe piața muncii (în cooperare cu agențiile județene de ocupare a forței de muncă) prin: facilitarea participării la târguri de locuri de muncă, a accesului la baza de date cu locuri de muncă disponibile în județ si medierea relației cu potențialii angajatori, urmarirea bursei locurilor de munca / accesarea portalurilor de joburi;
 • Obținerea unei locuințe, accesare piața imobiliară;
 • Înscrierea în sistemul de învățământ, sprijin material pentru beneficiarii minori școlari și preșcolari (ex: rechizite, costuri cu creșa/ grădiniță, activităti extrascolare)
 • Recunoșterea/ echivalarea diplomelor și calificărilor (inclusiv decontare costuri cu traducerea, legalizarea, apoștilarea documentelor de studii/ diplomelor, documentelor de stare civilă etc)
 • Sprijin pentru evaluarea competentelor dobândite pe cale informala sau pentru înscrierea la cursurile vocationale/ de formare profesionala organizate în zona de competenta (în  functie de solicitari)

2.1.2 Consiliere socială de grup și cursuri în vederea dezvoltării abilităților de viață independentă:

 • Evaluare abilități de viață

Asistenții sociali vor pregătiri și derula sesiuni de informare si consiliere în funcție de nevoile identificate, pe tematici precum:

 • Bănci și conturi bancare, Utilizarea cardului bancar
 • Cumpărături în funcție de buget (”Shopping within a budget”)
 • Mijloace de transport
 • Obținerea permisului auto
 • Închirierea sau cumpărarea unei locuințe, Drepturile și obligațiile chiriașului, Contracte.
 • Echivalarea studiilor/ continuarea studiilor/ Formarea profesională/ Pregătire vocațională
 • Calificarea la locul de muncă – pași, dificultăți, costuri
 • Găsirea unui loc de muncă, redactarea unui CV/ unei scrisori de intenție, prezentarea la un interviu cu angajatorul (inclusiv joc de rol)
 • Contractul de muncă, salariul și bonusurile/ beneficiile
 • Fiscalitate, impozite, contribuții.
 • Accesarea serviciilor și beneficiilor publice fără ajutorul asistentului social – informarea și pregătirea beneficiarilor pentru a accesa pe cont propriu serviciile sociale disponibile
 • Rolurile instituțiilor publice

2.2 Cursuri de limba română pentru BPI și RTT vulnerabili / alte activități educaționale si de orientare/ acomodare culturală

Prin intermediul proiectului se va facilita inscrierea persoanelor din grupul tintă la cursurile de limba romană organizate de catre Inspectoratele Școlare Judetene si se va  oferi sprijin material (ex.manuale, rechizite) acelora care participă la aceste cursuri. De asemenea, va fi asigurată şi monitorizarea prezenţei la aceste cursuri conform metodologiei aprobate ulterior.

Cursurile se vor desfășura în cadrul Centrelui Regional de Integrare din Iași și  din Rădăuți. Grupele și orarul vor fi stabilite la începutul proiectului pentru fiecare locatie și vor fi adaptate nevoilor specifice ale beneficiarilor. (Dacă persoanele din grupurile țintă au reședința în altă localitate vor beneficia de decontarea cheltuielilor de transport pentru participarea la cursuri).

2.3 Activități sociale, culturale și  recreationale

Personalul de specialitate din cele două centre regionale de integrare (consilieri sociali, psihologi, pegagogi sociali), cu sprijinul voluntarilor, vor organiza periodic diferite activități socio-culturale (săptămanal), recreative și festive (bilunar), cum ar fi: excursii, vizite la diverse obiective culturale din regiune, filme și expozitii, teatru, tabere, evenimente/activităti sportive, celebrarea diferitor sărbători și date importante pentru cultura beneficiarilor sau comunității gazdă etc.

2.4 Servicii psihologice pentru BPI și RTT din Regiunea 3

2.4.1 Consiliere psihologică individuală

2.4.2 Consiliere psihologică de grup; cursuri tematice pentru părinți și copii

 În cadrul programului de integrare propus prin proiect, psihologii vor organiza în cele două locuri de desfășurare (Rădăuți și Iași) sesiuni de grup și module tematice pentru beneficiarii unei forme de protecție și RTT vulnerabili, în funcție de profilul și nevoile specifice ale acestora.

2.5 Facilitarea accesului la servicii medicale pentru BPI și RTT din Regiunea 3

2.6 Alte tipuri de asistență pentru grupurile țintă ale proiectului

Activitate: 3. Informare pentru grupurile țintă

Pliantele si brosurile vor realizate in primele trei luni de proiect de catre Regiunea 1, urmand ca in urmatoarele trei luni sa fie distribuite in Regiunea 3.

Activitate: 4. Crearea și dezvoltarea unor rețele locale de sprijin pentru integrarea BPI și RTT

 Solicitantul și partenerul vor continua eforturile pentru mentinera și dezvoltarea rețelelor locale de sprijin pentru integrarea BPI și RTT din regiune, in special la Iași și Rădăuți, unde exista Centre Regionale de Integrare.

Astfel, se vor încheia/reînnoi  parteneriate/ acorduri cu autortitățile locale (Primăriile muncipiilor Iași și Rădăuți) pentru a spriji și a se implica în derularea programului de integrare a străinilor cu ședere legală din cele două grupuri țintă ale proiectului.

Activitate: 5. Coordonarea și monitorizarea activităților proiectului

 5.1 Stabilirea echipei de implementare și organizarea întâlnirii inițiale de proiect

 5.2   Vizite de monitorizare

5.3 Participare la întâlniri de coordonare organizate de IGI sau alți actori relevanți în domeniu

5.5 Activități curente de coordonare tehnică și financiară

Galerie foto conferinta lansare Iasi – 3 august 2017